Stanisława Wyspiańskiego 21
65-001 Zielona Góra
Sekretariat
sekretariat@zsms.zgora.pl
tel (68) 451 20 50
fax (68) 451 20 51

Rekrutacja 2023/2024

INSTRUKCJA DLA RODZICA/UCZNIA.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY BYĆ NASZYM UCZNIEM.

Do szkoły należy złożyć dokumenty do 31 maja 2023r.

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Podanie do Oddziału Mistrzostwa Sportowego

Orzeczenie lekarskie

Obowiązek informacyjny nabór 2023 szkoła ponadpodstawowa

Podanie elektroniczne do Oddziału ZSMS – NABÓR

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych.

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe
Lp. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00 od 1 do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7 do 12 maja 2023 r.
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej1 od 1 do 14 czerwca 2023 r.;

II termin2 do 7 lipca 2023 r.

od 7 do 9 sierpnia 2023 r.
5. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin do 16 czerwca 2023 r.;

II termin do 10 lipca 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 11 lipca 2023 r. do 8 sierpnia 2023 r.
do 15 listopada 2023 r.* do 19 grudnia 2023 r.*
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 lipca 2023 r. 14 sierpnia 2023 r.
1 grudnia 2023 r.* 8 stycznia 2024 r.*
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 17 do 20 lipca2023 r. do godz. 15.00 od 12 do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
od 1 do 6 grudnia 2023 r.* od 10 do 15 stycznia 2024 r.*
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00 21 sierpnia 2023 r.
11 grudnia 2023 r.* 17 stycznia 2024 r.*
10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do 24 lipca 2023 r. 2023 r. 22 sierpnia 2023 r.
12 grudnia 2023 r.* 18 stycznia 2024 r.*
11. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 25 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.
do 14 grudnia 2023 r.* do 22 stycznia 2024 r.*

[1] Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

[1] Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników.

Facebook